Office of Computer Services "Machwicz"

Stoughton, MA 02072

Phone: 781-344-8769

e-mail: jozef@wawrzak.org

 

Informacje i nowości

 

Information about updates

 

Informacje wtępne

Introduction

Nowości

News

Luty 2011

Nowe usługi na stronie. Począwszy od 12 lutego 2011 stwarzamy możliwość umieszczania ogłoszeń na naszej stronie. Informacje w dziale Płatne ogłoszenia internetowe.

Marzec 2009

Zmiana wyglądu strony.

W dniu 1 marca 2009, postanowiłem zmienić wygląd strony, która nie była przerabiana od momentu jej uruchomienia w dniu 3 maja 2001. Wymieniłem wszystkie herby na herby z herbarza pana Tadeusza Gajla "Polskie Rody Szlacheckie i Ich Herby", oczywiście za zgodą Pana Gajla, mam nadzieję że te zmiany przypadną państwu do gustu.

Grudzień 2008

Nowy dział na mojej stronie.

W grudniu 2008 udalo mi się zdobyć pięć książek Adama Amilkara Kosińskiego "Przewodnik Heraldyczny" tom od I  do V. Ponieważ wiem iż te książki nie były wznawiane od momentu ich pirwotnej publikacji 1877-1885, postanowiłem je udostępnić państwu w zmienionej nieco formie. Do oryginalnego tekstu postanowiłem dodać wizerunki herbów opisanych w tekscie. Herby które zamieszczę w tekscie są herbami wykonanymi przez Pana Tadeusza Gajla i opublikowane za jego zgodą, wszystkie jego herby można obejrzeć na jego stronie http://herbyszlachty.pl/herbarz/

Februry 2011

New service on our web site. Starting on February 12, 2011 we will be placing an internet addvetisings on our web site. Details in section Internet Adds.

March 2009

Web Site Updates.

On March 2009 I decided to redesign my web site, I did not change the look of it since its launch on May 3, 2001. During the redesign process I replaced all coat of arms with new images from Armorial "Polskie Rody Szlacheckie i Ich Herby"  by Tadeusz Gajl, of course with his approval, I hope that these changes will be welcome by all of my visitors.

December 2008

New section on my web site.

In December 2008, I got my hands on the book "Przewodnik Heraldyczny" (Heraldic Guide) by Adam Amilkar Kosiński. Since this five volume book was not reprinted since its original publication in 1877-1885, I decided to published these books on my site in different format. To the origional text I am adding Coats of Arms that are mentioned in the text. All Coat of Arms that I am placing in the text are done by Mr. Tadeusz Gajl with his knowledge and written approval. You can see all of his Coat of Arms on his internet Armorial: http://herbyszlachty.pl/herbarz/

Aktualności

Updates

03/15/09 - nowe monografie - Kossakowski, Koziebrodzki, Krasicki, Krasiński, Kwilecki, Lasota, Lubomirski

03/15/09 - poprawienie nawigacji na stronach w dziale "Kosiński", - umożliwienie powrotu z not biograficznych do tekstu.

03/14/09 - dodanie monografii Korzbok-Łącki, dodanie pod każdą monografią linku umożliwiającego kopiowanie tekstu w formacie pdf.

03/01/2009 - zmiana wyglądu strony

01/11/2009 - monografie - Fredro, Górski, Heydel, Jabłonowski

01/05/2009 - monografie - Cielecki, Cieszkowski, Czarnecki, Czartoryski, Czetwertyński, Dąbrowski, Dębicki, Działyński

12/29/2008 - dział monografie - monografie - Aleksandrowicz, Badeni, Borkowski, Chodkiewicz

12/21/2008 - Tytuły Honorowe - Baronowie, Hrabiowie, Książęta, Margrabiowie

12/14/2008 - opublikowane nowego działu na stronie - Kosiński - Wstęp do pierwszego tomu (publ. 1877 r.), Rody Senatorskie.

12/07/2008 - zmiana listy szlachty posiadającej tytuły honorowe skompletowanej przez T.F. Boettger, na pełna listę skompletowaną przez niego - oryginalna strona z tą publikacji przestała istnieć.

03/15/09 - new genealogies - Kossakowski, Koziebrodzki, Krasicki, Krasiński, Kwilecki, Lasota, Lubomirski

03/15/09 - update navigation in section "Kosiński", - interchagable link between biographical notes and text.

03/14/09 - added monography Korzbok-Łącki, adding at the bottom of each text link that allowed user to copz this text in pdf format.

03/01/2009 - Redesign of the web site

01/11/2009 - monographies - Fredro, Górski, Heydel, Jabłonowski

01/05/2009 - monographies - Cielecki, Cieszkowski, Czarnecki, Czartoryski, Czetwertyński, Dąbrowski, Dębicki, Działyński

12/29/2008 - section of monographies - monographies - Aleksandrowicz, Badeni, Borkowski, Chodkiewicz

12/21/2008 - Titled Families of Polish Nobility - Baronowie, Hrabiowie, Książęta, Margrabiowie

12/14/2008 - publication of new section of web site - Kosiński - Introduction to volume one (publ. 1877 r.), Senatorial Families.

12/07/2008 - Replacing partial list of Titled Noble Families orinated by T.F. Boettger, with his full list of Titled Noble Families from his web site that do not exist anymore.

 

Spis Treści

Table of Contents

Jeśli masz zapytanie - If you have a question

proszę nacisnąć obrazek  please click  picture

Powrót    Return