Mapa Polski z 1764 roku - Map of Poland from 1764

Aby zobaczyć dokładną mapę kliknij ją - To see better this map click picture

Można przejrzeć tą mapę w powiekszeniu, dla zmniejszenia pliku herby wokół mapy zostały usuniete.

You can this map in enlargement, to reduce this file Coat of Arms around the map were eliminated.

Godło Polski z 1764 roku - Polish Emblem from 1764

Herby Wielkopolski - Coat of Arms of Great Poland Province

Herb Ziemi Poznańskiej

 Herb Ziemi Kaliskiej

Herb Ziemi Sieradzkiej

Herb Ziemi Wieluńskiej

Herb Ziemi Łęczyckiej

Coat Of Arms of Poznań Province

 Coat Of Arms of Kalisz Province

Coat Of Arms of Sieradz Province

Coat Of Arms of Wieluń Province

Coat Of Arms of Łęczyca Province

Herb Ziemi Brzesko-Kujawskiej

Herb Ziemi Inowrocławskiej

Herb Ziemi Dobrzyńskiej

Herb Ziemi 

Płockiej

Herb Ziemi Mazowieckiej

Coat Of Arms of Brześć-Kujawy Province

Coat Of Arms of Inowrocław Province

Coat Of Arms of Dobrzyń Province

Coat Of Arms of Płock Province

Coat Of Arms of Mazowsze Province

Herb Ziemi Rawskiej

Herb Ziemi Chełmskiej

Herb Ziemi Malborskiej

Herb Ziemi Pomorskiej

Herb Ziemi Pruskiej

Coat Of Arms of Rawa Province

Coat Of Arms of Chełmno Province

Coat Of Arms of Malbork Province

Coat Of Arms of Pomorze Province

Coat Of Arms of Prusy Province

Powrót    Return

 

 

Herby Małopolski - Coat of Arms of Litle Poland 

Herb Ziemi Krakowskiej

Herb Ziemi Oświęcimskiej

Herb Ziemi Zatorskiej

Herb Ziemi Sandomierskiej

Herb Ziemi Kijowskiej

Coat Of Arms of Krakow Province

Coat Of Arms of Oświęcim Province

Coat Of Arms of Zatory Province

Coat Of Arms of Sandomierz Province

Coat Of Arms of Kijów Province

Herb Ziemi Ruskiej

Herb Ziemi Zydaczewskiej

Herb Ziemi Przemyskiej

Herb Ziemi Halickiej

Herb Ziemi Chełmskiej

 

Coat Of Arms of Russian Province

Coat Of Arms of Zydaczew Province

Coat Of Arms of Przemyśl Province

Coat Of Arms of Halice Province

Coat Of Arms of Chełm Province

Herb Ziemi Wołyńskiej

Herb Ziemi Podolskiej

Herb Ziemi Podlaskiej

Herb Ziemi Lubelskiej

Herb Ziemi Bełżskiej

 

Coat Of Arms of Wołyń Province

Coat Of Arms of Podole Province

Coat Of Arms of Podlasie Province

Coat Of Arms of Lublin Province

Coat Of Arms of Bełż Province

   

Herby Litewskie - Coat of Arms of Lithuania

Herb Ziemi Wileńskiej

Herb Ziemi Trockiej

Herb Ziemi Zmudzkiej

Herb Ziemi Smoleńkiej

Herb Ziemi Nowogrodzkiej

Coat Of Arms of Wilno Province

Coat Of Arms of Troki Province

Coat Of Arms of Zmudź Province

Coat Of Arms of Smoleń Province

Coat Of Arms of Nowogród Province

Herb Ziemi Połockiej

Herb Ziemi Witebskiej

Herb Ziemi Brzeskiej

Herb Ziemi Mścisławskiej

Herb Ziemi Mińskiej

 

Coat Of Arms of Połock Province

Coat Of Arms of Witebsk Province

Coat Of Arms of Brześć Litewski Province

Coat Of Arms of Mścisław Province

Coat Of Arms of Mińsk Province

 

Herb Ziemi Inflanckiej

Herb Ziemi Bracławskiej

Herb Ziemi Czernichowskiej

 
 

 
 

Coat Of Arms of Inflanty Province

Coat Of Arms of Bracław Province

Coat Of Arms of Czernichów Province

 

   

Herby Straconych Krajów lub Krótko Połączonych - Coat of Arms of Lost Provinces or Holded for short time

 Herb Dawny Litewski (Słupy Gedimina)

Herb Ziemi Sląskiej

Herb Ziemi Głogowskiej

Herb Ziemi Legnicko-Brzeskiej

Herb Ziemi Swidnickiej

 

Coat Of Arms Old Lithuanian

Coat Of Arms of Sląsk Province

Coat Of Arms of Głogów Province

Coat Of Arms of Legnica-Brześć Province

Coat Of Arms of Swidnica Province

Herb Ziemi Raciborskiej

Herb Ziemi Cieszyńskiej

Herb Ziemi Pomorskiej

Herb Ziemi Kaszubskiej

Herb Ziemi Krzyżackiej (Prusy Ksiażęce)

 

Coat Of Arms of Racibórz Province

Coat Of Arms of Cieszyń Province

Coat Of Arms of Pomorze Province

Coat Of Arms of Kaszuby Province

Coat Of Arms of Teutonic Knigts (Prussia Duchy) Province

 

Herb Ziemi Mołdawskiej

Herb Ziemi Szwedzkiej (Kurlandia?)

Herb Ziemi Moskiewskiej

 
 

 
 

Coat Of Arms of Mołdawia Province

Coat Of Arms of Sweden (Kurlandia) Province

Coat Of Arms of Moskwa Province

 
   

Powrót    Return